CLZ is aangesloten bij de Verwijsindex Risicojongeren

CLZ is voor alle regio's aangesloten bij de Verwijsindex Risicojongeren. Deelname hieraan is verplicht vanuit de Jeugdwet. De Verwijsindex Risicojongeren is een digitaal systeem (MULTIsignaal) dat risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Het doel is vroege signalering van risico’s die een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid van een jeugdige bedreigen, zodat tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kan worden gegeven. Hiervoor kunnen daartoe bevoegde functionarissen melding doen van een jongere wanneer zij een redelijk vermoeden hebben dat deze daadwerkelijk door één of meer van de in de Jeugdwet genoemde risico’s wordt bedreigd. Bedoelde risico’s zijn o.a. blootstelling aan geweld, vernederende behandeling of verwaarlozing, verslaving, veelvuldig schoolverzuim, ontbreken van vaste woon- of verblijfplaats, verrichten van strafbare activiteiten (art.7.1.4.1. Jeugdwet). Via de Verwijsindex worden professionals uit de domeinen participatie, jeugd en WMO en veiligheid met elkaar in contact gebracht, wanneer zij betrokken zijn bij dezelfde jeugdige.

Meer informatie voor jongeren, ouders en professionals is te vinden op https://multisignaal.nl/. Hier is ook een animatiefilm te vinden. 

Werkbezoek BBB Limburg

Vandaag vond er een werkbezoek plaats vanuit de fractie van de Provinciale Staten van BBB Limburg aan CLZ en Zorgboerderij Casquettenhof.